FURKAN HABER

İmam Birgivi Kimdir?

Yaşadığı çağda da ilmi ile öne çıkan, yazdığı eserlerle binlerce talebenin yetişmesine vesile olan İmam Birgivi’nin hayatı…

İmam Birgivi Kimdir?
Tarih: 10-10-2018 15:41

İmam Birgivi’nin Hayatı

İmam Birgivi, 16. asırda yaşamış büyük bir Türk-İslam Alimidir. İsmi Muhammed bin Pir Ali’dir. 1522 senesinde Balıkesir’de doğmuştur. Babası müderris Ali Efendi isminde alim ve fazıl bir zattır. İlk tahsilini babasının yanında yaptıktan sonra, İstanbul’a gelerek, önce zamanın tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmet Efendi’nin derslerine devam etmiş, bilahare Kazasker Abdürrahman Efendi’ye intisap etmiştir.

Tahsilini ikmal ettikten sonra, bazı medreselerde hocalık vazifesinde bulunmuştur. Bu arada Bayramiye şeyhlerinden Abdürrahman Karamani Hazretlerinden inabe alarak tasavvuf yoluna girmiştir. Hocası kazasker Abdürrahman Efendi’nin delaleti ile Edirne’ye kassam-ı askeri ( varisler arasında terekeyi taksim ve yetimlerin mirasını muhafaza ve idare eden şer’i mahkeme memuru, tereke hakimi) olmuştur. Kısa bir müddet sonra, memuriyet ve tedris hayatından çekilmek ve kendini tamamen tasavvuf hayatına vermek istemiş, fakat onda din ve şeriat ilimleri sahasında büyük bir kabiliyet ve istidat gören şeyhi, vaaz ve tedristen tamamı ile el çekmesine razı olmamıştır. Rivayet olunur ki, Edirne’deki memuriyetten ayrıldıktan sonra mahsul-i kısmet’ten ( terekenin gelirinden) memuriyetinin meşru ücreti aldığı paraları sahiplerine iade için tekrar oraya dönmüş ve defter mucibince paraları sahiplerine teker teker geri vermiştir.

Padişah İkinci Selim’in hocası Ataullah Efendi ile aralarında münasebet ve samimiyet vardı. Ataullah Efendi, şimdi İzmir vilayetine bağlı Ödemiş kazası dahilinde bir nahiye olan Birgi kasabasında büyük bir medrese yaptırmıştı. Bu medresenin müderrisliğini Mehmed Efendi’ye vermiş ve o da ömrünün sonuna kadar burada İslami ilimleri yaymıştır. Kendine Birgivi denmesinin sebebi bundan ileri gelmektedir.
İmam Birgivi hayatının son devresinde, din ve devlet idaresinde gördüğü bazı yolsuzluklar hakkında devlet büyüklerine nasihat etmek için İstanbul’a gelmiş ve Sadrazam Mehmed Paşa ile görüşmüştür. Bu görüşmesinde mevki hatırı için şeriata karşı yapılan saygısızlıkları, ortaya çıkan bid’atleri ve türlü yolsuzlukları bir bir anlatarak sadrazama bunları düzeltmesini öğüt vermiştir.

İmam Birgivi’nin Vefatı

1573 senesinde Birgi’de tedris, te’lif, irşad ve vaaz ile meşgulken veba (ta’un ) hastalığından vefat etmiştir.
İmam Birgivi, İslam şeriatının asliyetini muhafaza ederek korunmasını temin maksadıyle her türlü bid’atin şiddetle aleyhinde bulunmuştur. Bu sebepten mütekaddiminin ve selef-i salihinin yolunu takip etmiş, dinin ilahi esaslarında yapılmak istenen değişikliklere muarız bulunmuştur.

İmam Birgivi’nin Eserleri

İmam Birgivi’nin en çok okunan eserleri, Vasıyetname, Tarikat-i Muhammediye isimili ilmihal, ahlak ve vaaz kitaplarıyla, İzhar ve Avamil adlı Arap gramerine dair eserleridir. Yüzlerce yıldır birçok ilim talebesi onun eserlerinden faydalanmıştır.
1- Vasıyetname-i Birgivi
2-Tarikat-i Muhammediyye
3- Tefsir-i sure-i Bakara
4- Ravzatü’l Cennat
5- Risaletün Fi Beyan-ı Rüsumi’l Mesahifi’l- Osmaniyye
6-Şerh-i Hadis-i erbain
7-Cilaü’l Kulüb
8-Ma’delü’s Salat
9-İkazü’n Naimin
10-Metnün ve Şerhün Mine’l Feraiz
11- Şerhü’l Maksudu’l Müsemma Biim’ani’l-Enzar
12- İnkazü’l Halikin
13- Avamil
14- Ahvalü Etfalü’l Müslimin
15- Zehrü’l Müteehhilin
16- İzhar
17- Nuru’l İhya
18-Ed-Dürrü’l Yetim
19- Haşiye-i Hidaye
20- İmtihanü’l Ezkiya-i Şerhü’l Lüb Mine’n-Nahv
21- Kifayetü’l Mübteda Fi’s Sarf
22- Risaletün Fi Usuli’l Hadis
23-Ta’likatün Ala Sadri’ş-Şeria
24- Emali tarzında fününı aliyeden bahis risale
25- Seyf-i sarim
26- Risaletün Mine’l Adab
27- Emsile-i Fazliye


YORUM YAP

FACEBOOK YORUM YAP


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç